Zásady ochrany osobních údajů a soukromí

My, Divadlo Archa, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Praha 1, 110 00, IČO: 26723000, (dále jen „Divadlo Archa“) si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů našich návštěvníků a dalších zákazníků, a proto jsme se rozhodli přijmout tyto obecné zásady ochrany soukromí (dále jen „Obecné zásady“).

Tyto Obecné zásady se týkají veškerého zpracování osobních údajů, které probíhá v rámci činnosti Divadla Archa. a vztahují se tak na zpracování osobních údajů našich návštěvníků a dalších zákazníků, zaměstnanců. stejně jako dodavatelů a umělců u nás působících.

Divadlo Archa zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů, zejména zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

1    KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1   Divadlo Archa Vás tímto informuje o následujících kontaktních údajích:

(a)    Doručovací adresa: Na Poříčí 1047/26, Praha 1, 110 00       
(b)    Telefon: +420 221 716 111               
(c)    Emailová adresa: archa@divadloarcha.cz
(d)    Kontaktní osoba ve věcech zpracování osobních údajů: Zbyněk Ondřich, email: zbynek.ondrich@divadloarcha.cz

2    ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1    Divadlo Archa získává osobní údaje především přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím objednávek a poptávek ze strany subjektů údajů, emailové komunikace, telefonní komunikace, webových stránek, kontaktního formuláře na našich webových stránkách, sociálních sítí, vizitek, aj. Osobní údaje pak dále získáváme z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

3    ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1    Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Divadle Archa poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s Divadlem Archa, nebo které naše společnost shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.


4    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠEHO DIVADLA A DALŠÍCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

4.1    Abychom mohli zajistit řádné poskytování našich služeb, musíme o návštěvnících Divadla Archa a dalších našich zákaznících (dále jen „Klienti“) zpracovávat osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme též o těch subjektech údajů, které se našimi Klienty ještě nestaly, avšak jakýmkoliv způsobem projevily o využití našich služeb zájem. O těchto subjektech údajů zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
(a)    jméno, příjmení
(b)    kontaktní a/ nebo doručovací adresa
(c)    email
(d)    telefon
(e)    údaje o poskytnutých službách
(f)    fotografie
(g)    obrazový záznam
(h)    platební údaje.


4.2    Plnění smlouvy o poskytování služeb nebo jiné smlouvy mezi Klientem a Divadlem Archa

(a)    Osobní údaje našich Klientů zpracováváme primárně za účely souvisejícími s plněním závazků z uzavřené smlouvy o poskytování našich služeb, nebo v souvislosti s prováděním opatření nutných k uzavření takové smlouvy. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

(i)    jednání o záměru vstoupit s námi do smluvního vztahu a plnění smluvního vztahu, který vznikl mezi Divadlem Archa a Vámi zejména na základě smlouvy, objednávky, poptávky apod.;
(ii)    zodpovězení Vašeho dotazu, žádosti či jiné připomínky zaslaného Divadlu Archa;
(iii)    poskytování dalších služeb a plnění souvisejících s předmětem uzavřeného smluvního vztahu včetně organizace poskytování našich služeb.

(b)    Poskytnutí Vašich osobních údajů a jejich následné zpracování za těmito účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Divadlem Archa. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů z Vaší strany může mít za následek nemožnost plnění smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.
(c)    Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Divadlem Archa. V odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků Divadla Archa z již zaniklých smluv. Divadlo Archa se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 10 let.


4.3    Oprávněné zájmy Divadla Archa


(a)    Osobní údaje našich Klientů mohou být též zpracovávány za účely našich oprávněných zájmů na dokumentaci našich představení a prezentaci na webových stránkách a sociálních sítích Divadla Archa, dále za účely souvisejícími s optimalizací a zvyšováním kvality námi poskytovaných služeb, stejně jako za účely zabezpečení a zajištění ochrany zdraví a majetku. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

(i)    oprávněný zájem Divadla Archa na dokumentaci proběhlých představení, koncertů a dalších akcí pořádaných Divadlem Archa a prezentaci této dokumentace na webových stránkách Divadla Archa a stránkách sociálních sítí Divadla Archa;
(ii)    oprávněný zájem Divadla Archa na živý přenos probíhajících představení, koncertů a dalších akcí pořádaných Divadlem Archa na webových stránkách Divadla Archa a stránkách sociálních sítí Divadla Archa;
(iii)    zlepšení kvality poskytovaných služeb a případného vývoje nových služeb, např. webových stránkek, soutěží, apod. K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání Klientů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.;
(iv)    oprávněný zájem Divadla Archa na zasílání obchodních sdělení svým Klientům;
(v)    oprávněný zájem Divadla Archa na provozu kamerového systému v budově naší společnosti za účelem zajištění ochrany zdraví a majetku;
(vi)    obrana našich právních nároků.

(b)    Zpracování předmětných osobních údajů za těmito účely je založeno na našich oprávněných zájmech, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. V případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k našim oprávněným zájmům máte kdykoliv právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování za podmínek a způsobem uvedeným v těchto Obecných podmínkách.
(c)    Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu přiměřenou trvání našeho oprávněného zájmu. Divadlo Archa se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí dobu 10 let.


4.4    Plnění právních povinností Divadla Archa

(a)    Divadlo Archa má povinnost řídit se celým právním řádem ČR, zejména pak zákony v oblasti vyúčtování našich služeb a vedení účetnictví a daňové evidence. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Poskytnutí Vašich osobních údajů je tedy v těchto případech zákonným požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů z Vaší strany může být příslušnými právními předpisy sankcionováno.
(b)    Divadlo Archa má též povinnost předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, a to buďto na základě plnění právní povinnosti, nebo na vyžádání. Těmito orgány mohou být např. finanční úřad, soud či další orgány. Předání osobních údajů v takových případech probíhá pouze v režimu stanoveném příslušným právním předpisem nebo rozhodnutím daného orgánu.
(c)    Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě zájmu o detailnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

4.5    Váš souhlas se zpracováním osobních údajů

(a)    Osobních údaje našich Klientů zpracováváme též na základě projeveného souhlasu se zpracováním. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

(i)    zaslání a distribuce našeho newsletteru či jiných obchodních sdělení;
(ii)    prezentace naší společnosti na našich webových stránkách;
(iii)    užití v marketingových a propagačních materiálech v listinné a elektronické podobě včetně našich webových stránek a sociálních sítí.

(b)    Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje do doby odvolání Vašeho souhlasu, nejdéle po dobu v závislosti na konkrétně uděleném souhlasu. Berete na vědomí, že na již vytištěných a distribuovaných fyzických nosičích mohou osobní údaje zůstat i po uplynutí uvedené doby.


5    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK


5.1    Divadlo Archa je provozovatelem webových stránek divadloarcha.cz. Z tohoto důvodu musíme pro zajištění optimálního fungování těchto webových stránek a jejich optimalizace zpracovávat o návštěvnících našich stránek následující osobní údaje:
(a)    IP adresa;
(b)    Cookies;

5.2    Oprávněné zájmy Divadla Archa

(a)    Osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek zpracováváme primárně za účely našich oprávněných zájmů na zajištění funkčnosti našich internetových stránek, jejich optimalizaci a průběžné aktualizaci. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

(i)    zajištění funkčnosti našich webových stránek;
(ii)    provádění analýz a měření, např.: návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky a další. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají návštěvníci našich stránek evidentní zájem;
(iii)    zlepšení kvality poskytovaných služeb a případného vývoje nových služeb, př. vývoje webových stránek, soutěží, apod. K vývoji nových služeb a zlepšování těch stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání návštěvníků našich stránek prostřednictvím analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

(b)    Zpracování předmětných osobních údajů za těmito účely je založeno na našich oprávněných zájmech, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. V případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k našim oprávněným zájmům máte kdykoliv právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování za podmínek a způsobem uvedeným v těchto Obecných podmínkách.
(c)    Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu přiměřenou trvání našeho oprávněného zájmu. Divadlo Archa se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí dobu 3 let.


6    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

6.1    Divadlo Archa dále zpracovává osobní údaje jakožto zaměstnavatel. Za účelem plněí svých povinností z uzavřených pracovních smluv, stejně jako příslušné legislativy, zpracovává Divadlo Archa v souvislosti s pracovním poměrem našich zaměstnanců následující kategorie osobních údajů:

(a)    Jméno a příjmení; datum narození; rodné číslo; pohlaví; státní příslušnost;
(b)    Adresa pobytu; telefonní číslo; emailová adresa;
(c)    Pracovní pozice; místo výkonu práce; údaje o mzdě; záznam o počtu odpracovaných hodin; číslo bankovního účtu; údaje o předchozích zaměstnavatelích; profesní historie; dosažené vzdělání; další údaje obsažené ve Vašem životopise;
(d)    Rodinný stav; údaje o dětech; další údaje potřebné k vypracování daňového přiznání;
(e)    Údaje o pracovní neschopnosti; údaje o provedených lékařských prohlídkách; údaje o invaliditě;

6.2    Plnění pracovní nebo jiné smlouvy uzavřené s Divadlem Archa

(a)    Osobní údaje našich zaměstnanců zpracováváme primárně pro účely související s plněním závazků z uzavřené pracovní smlouvy. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování je zejména nutné pro účely umožnění výkonu Vašich pracovních povinností, řízení, plánování a organizaci práce, vedení osobních spisů a evidence zaměstnanců, vykazování pracovní doby a poskytování plnění na základě smlouvy. Tento účel též zahrnuje i provedení opatření před nutných k uzavření předmětné smlouvy. Poskytnutí osobních údajů našich zaměstnanců a jejich následné zpracování je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi daným zaměstnancem a Divadlem Archa. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany zaměstnance může mít za následek nemožnost plnění smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.
(b)    Osobní údaje našich zaměstnanců zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi daným zaměstnancem a Divadlem Archa. V odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků Divadla Archa z již zaniklých smluv. Divadlo Archa se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 10 let.

6.3    Plnění právních povinností v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

(a)    Divadlo Archa má povinnost řídit se celým právním řádem ČR zejména pak zákony v oblasti pracovního práva, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daňovými zákony a zákony upravujícími sociální a zdravotní pojištění. Osobní údaje našich zaměstnanců jsou tedy zpracovávány i za účely týkající se zejména mzdové agendy, náhrad zaměstnanci, odvádění povinných odvodů za zaměstnance, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Poskytnutí osobních údajů našich zaměstnanců je tedy v těchto případech zákonným požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany zaměstnance může být příslušnými právními předpisy sankcionováno.
(b)    Divadlo Archa má též povinnost předávat osobní údaje svých zaměstnanců příslušným orgánům státní správy, a to buďto na základě plnění právní povinnosti, nebo na vyžádání. Těmito orgány může být např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, či soud. Předání osobních údajů v takových případech probíhá pouze v režimu stanoveném příslušným právním předpisem nebo rozhodnutím daného orgánu.
(c)    Divadlo Archa respektuje zvláštní režim zpracování rodného čísla, proto jej zpracovává výlučně v případech stanovených právním předpisem. Rodné číslo Divadlo Archa zpracovává zejména v souvislosti se zdaněním příjmů zaměstnance a placením odvodů na sociální a zdravotní pojištění a pro komunikaci s orgány státní správy.
(d)    Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě zájmu o detailnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím našich výše uvedených kontaktních údajů.


7    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠICH DODAVATELŮ A UMĚLCŮ U NÁS PŮSOBÍCÍCH


7.1    Divadlo Archa též zpracovává osobní údaje o svých dodavatelích a umělcích u nás působících (dále jen „Dodavatelé“). Za účelem plnění svých povinností z uzavřených uměleckých a dodavatelských smluv, stejně jako příslušné legislativy, zpracovává Divadlo Archa o svých Dodavatelích následující kategorie osobních údajů:

(a)    Jméno a příjmení; datum narození; IČ; DIČ; rodné číslo;
(b)    Adresa pobytu; telefonní číslo; emailová adresa;
(c)    Druh vykonávané činnosti; výše sjednané odměny; bankovní spojení;

7.2    Plnění Smlouvy uzavřené s Divadlem Archa

(a)    Osobní údaje našich Dodavatelů zpracováváme primárně pro účely související s plněním závazků z uzavřené smlouvy. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování je zejména nutné pro účely umožnění výkonu práv a povinností vyplývajících z předmětu smlouvy, řízení, plánování a organizaci výkonu těchto povinností a poskytování plnění na základě smlouvy. Tento účel též zahrnuje i zpracování osobních údajů v rámci jednání nutných k uzavření předmětné smlouvy. Poskytnutí osobních údajů Dodavatele a jejich následné zpracování je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Divadlem Archa. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany Dodavatele může mít za následek nemožnost plnění smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.
(b)    Osobní údaje našich Dodavatelů zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi příslušným Dodavatelem a Divadlem Archa. V odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků Divadla Archa z již zaniklých smluv. Divadlo Archa se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 10 let.

7.3    Plnění právních povinností v oblasti fakturace a účetnictví

(a)    Divadlo Archa má povinnost řídit se celým právním řádem ČR zejména pak zákony v oblasti občanského a obchodního práva, vedení účetnictví a daňovými zákony. Osobní údaje našich Dodavatelů jsou tedy zpracovávány i za účely týkající se zejména fakturace, účetní a daňové agendy apod. Zákonným základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Poskytnutí osobních údajů je tedy v těchto případech zákonným požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany Dodavatele může být příslušnými právními předpisy sankcionováno.
(b)    Divadlo Archa má též povinnost předávat osobní údaje Dodavatelů příslušným orgánům státní správy, a to buďto na základě plnění právní povinnosti, nebo na vyžádání. Těmito orgány mohou být např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, či soud. Předání osobních údajů v takových případech probíhá pouze v režimu stanoveném příslušným právním předpisem nebo rozhodnutím daného orgánu.
(c)    Divadlo Archa respektuje zvláštní režim zpracování rodného čísla, proto jej zpracovává výlučně v případech stanovených právním předpisem (zejména pak v případech, kdy se předmět smlouvy týká výkonu činností dle § 3 odst. 1 písm b) zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání). Rodné číslo Divadlo Archa zpracovává zejména v souvislosti s fakturací služeb Dodavatele, vedení účetnictví a pro komunikaci s orgány státní správy.
(d)    Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě zájmu o detailnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.


8    ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1    Divadlo Archa se při zpracování Vašich osobních údajů zavazuje dodržovat tyto hlavní zásady zpracování osobních údajů:

(a)    Při uchovávání, zabezpečení a dalším zpracování osobních údajů postupuje Divadlo Archa pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s GDPR;
(b)    Divadlo Archa zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro účely a způsobem vyplývajícím z těchto Obecných zásad;
(c)    Divadlo Archa má zavedená vhodná technická a organizační opatření, aby zajistilo odpovídající úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které Divadlu Archa subjekty údajů poskytují, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, přičemž však není objektivně možné zaručit 100 % bezpečnost osobních údajů subjektů údajů. V této souvislosti Divadlo Archa pravidelně kontroluje bezpečnostní opatření, která jsou pak dle potřeby pravidelně aktualizována.;
(d)    Jako subjekt údajů máte vždy možnost Divadlo Archa kdykoliv jednoduchým způsobem kontaktovat, a to jakoukoliv cestou uvedenou v těchto Obecných zásadách;


9    PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1    Kromě zaměstnanců a vedoucích pracovníků Divadla Archa mohou být příjemci Vašich osobních údajů i třetí osoby. Divadlo Archa si pečlivě vybírá své dodavatele, kterým data subjektů údajů svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům či k jejich jinému zneužití.

9.2    V rámci právních vztahů s našimi dodavateli jsou tito mimo jiné vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili a dále musí zajistit další opatření k zabezpečení osobních údajů subjektů údajů.

9.3    Třetími stranami, které mohou mít přístup k osobním údajům subjektů údajů tak dle povahy služby, kterou subjekty údajů využívají nebo využívaly, jsou:
(a)    osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme, zejména pak provozovatel systému prodeje vstupenek GoOut.cz;
(b)    osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
(c)    poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
(d)    poskytovatelé platebních služeb a zpracovatelé plateb za účelem zabezpečení a realizace platebního styku;
(e)    obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich představení, koncertů, akcí, konferencí, seminářů atd.;
(f)    pověření zaměstnanci Divadla Archa;
(g)    osoby, které pro nás zajišťují vymáhání pohledávek Divadla Archa.

9.4    Za určitých, přesně definovaných podmínek je Divadlo Archa povinno některé osobní údaje subjektů údajů předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, Finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalším orgánům veřejné správy.


10    PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ


10.1    Divadlo Archa nemá v úmyslu předávat osobní údaje subjektů údajů do třetí země. V případě, že bude docházet k předávání osobních údajů subjektů údajů do třetích zemí mimo EU, bude tak docházet v souladu s legislativními požadavky a v každém případě bude zabezpečena ochrana osobních údajů subjektů údajů. Divadlo Archa se zavazuje Vás neprodleně informovat o jakémkoliv takovém předávání.


11    PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

11.1    V souvislosti se zpracováním osobních údajů mohou subjekty údajů využít následujících práv:

(a)    právo požadovat od Divadla Archa přístup k Vašim osobním údajům;
(b)    právo požadovat od Divadla Archa informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů;
(c)    právo na opravu Vašich osobních údajů;
(d)    právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů;
(e)    právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:

(i)    popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
(ii)    zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
(iii)    jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(f)    právo na výmaz Vašich osobních údajů. Divadlo Archa má povinnost výmaz provést pouze v případech stanovených GDPR, pokud jí v tom nebrání jiný právní předpis (např. když již uplynula zákonem stanovená doba uchovávání osobních údajů);
(g)    právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi;
(h)    právo požadovat od Divadla Archa informace ohledně předávání Vašich osobních údajů třetím stranám;
(i)    právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
(j)    právo vznést námitku proti zpracování v případech stanovených GDPR.

11.2    Pokud se domníváte, že Divadlo Archa zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu Vašeho soukromého nebo osobního života, můžete od Divadla Archa požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.

11.3    Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Obecných zásadách.


12    POUČENÍ

12.1    Obsah našich webových stránek je chráněn příslušnými ustanoveními právních předpisů, které upravují oblast duševního vlastnictví. V případě užití obsahu našich webových stránek v jakékoli formě je nutné mít náš výslovný písemný souhlas.

12.2    Klienti Divadla Archa berou na vědomí, že v průběhu představení, koncertů a jiných akcí pořádaných Divadlem Archa, nebo jakoukoliv třetí osobou v prostorách Divadla Archa, je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy nebo zajišťovat jakékoliv přenosy. Porušením tohoto článku Obecných zásad ze strany Klienta vznikne Divadlu Archa oprávnění domáhat se vůči danému Klientovi všech svých nároků soudní cestou v rámci občanskoprávního řízení. Klient též bere na vědomí, že porušení tohoto článku Obecných zásad může mít za následek postih v rámci správního, trestního či jiného řízení dle platných právních předpisů České republiky.


13    ZMĚNA OBECNÝCH ZÁSAD

13.1    Vyhrazujeme si právo v případě potřeby na změnu těchto Obecných zásad především s ohledem na vývoj vnitrostátních právních předpisů, rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů a další doporučení a stanoviska dalších orgánů, jejichž výstupy se týkají oblasti ochrany osobních údajů. Doporučujeme tyto Obecné zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.


14    KONTAKT

14.1    V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na kontaktních údajích uvedených výše.

14.2    V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.


15    ÚČINNOST

15.1    Tyto Obecné zásady jsou účinné od 20.12.2019.